Эрүүний шүдний эгнээний хэсгийн мэдээ алдуулалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд тохиолддог бэрхшээлтэй асуудлууд
06-Jan-2017 0.0 0

Tag:хэсгийн мэдээ алдуулалт, эмнэлзүйн практик

Бусад мэдээлэл:


avatar